ศูนย์พักพิงเด็กพัทยา มูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย


ภาพงานติดฟิล์มที่ศูนย์พักพิงเด็กพัทยา โดยมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ติดฟิล์มฝ้า TA070